Menu

Politisk udtalelse fra Faglige Seniorers kongres
den 25-26. oktober 2016

Faglige Seniorer anerkender, at en sund økonomi og en god konkurrenceevne for erhvervslivet er forudsætningen for vedligeholdelsen og udbygningen af det danske velfærdssamfund.

Faglige Seniorer er enig med et flertal af partier i Folketinget og de økonomiske vismænd, som mener den danske økonomi er sund og robust.

Derfor går Faglige Seniorer imod regeringens 2025-plan, som skaber større ulighed i vores land.

Dem der bliver bedre stillet, er mennesker med de højeste indkomster. De får med planen så store skattelettelser, at de kan hæve deres forbrug med 1.000 % mere end de lavest lønnede på arbejdsmarkedet.

Dem der betaler prisen, er:

  • De økonomisk svageste pensionister, som mister 1.100 kr. i rådighedsbeløb om året.

  • De økonomisk svageste pensionister, der risikerer at miste en del af deres boligydelse.

  • De lønmodtagere, der i forvejen er nedslidte og alligevel skal arbejde et halvt år længere.

  • De studerende, som får skåret i SU’en.

Det danske samfund skal altid i fællesskab tage hånd om sine svage borgere. Derfor har vi stor sympati for de aktiviteter, som satspuljemidlerne anvendes til, men vi mener ikke, at de dårligst stillede skal finansiere andre dårligt stillede. Derfor opfordrer Faglige Seniorer folketingets partier til at finde en anden finansiering af satspuljemidlerne og genindføre den fulde regulering af folkepensionerne og andre overførselsindkomster.

Faglige Seniorer er tilfredse med, at der nu er kommet en værdighedslov, og vil opfordre kommunerne til gennem kvalitetsstandarder at omsætte de fine målsætninger til konkrete oplysninger om, hvad plejekrævende mennesker og deres pårørende kan forvente af kommunen.

Værdighed er også frihed. Derfor ønsker Faglige Seniorer, at mennesker, som er visiteret til varig hjælp, får indflydelse på deres egen pleje, ved at de tilbydes et klippekort til eget valg af ydelser.

Når mennesker ikke kan klare sig i eget hjem, er det vigtigt, at man med værdighed kan flytte ind i en plejebolig, hvor det respekteres, at ældre mennesker også har individuelle behov. Det skal være boliger, som almindelige pensionister kan betale. Faglige Seniorer skal derfor opfordre regeringen til at holde huslejen nede ved at give mulighed for en længere finansiering af ældre- og plejeboliger.

Faglige Seniorer vil modvirke privatiseringen i sundhedsvæsenet, som medfører, at alle danskere ikke har lige adgang til samme behandling. Lige adgang betyder også, at ældre borgere, der kun har folkepensionen og ATP, gratis kan få alle former for sundhedsbehandling.

Generelt er Faglige Seniorer positive over for anvendelsen af de teknologiske hjælpemidler, der hvor de kan lette hverdagen og skabe en større personlig frihed. Teknologianvendelsen skal have til formål at forbedre kommunikation mellem borgeren og offentlige myndigheder, give bedre livskvalitet og værdighed eller være en fysisk aflastning for den enkelte og for sundhedspersonalet. Ved den digitale kommunikation med offentlige myndigheder opfordrer vi regeringen til at sikre, at de borgere, der har det svært med det digitale, kan fritages livsvarigt for både digital post og digitale serviceydelser med en samlet ansøgning.

Frivilligt arbejde er en del af det, der binder et samfund sammen. Faglige Seniorer vil arbejde for, at frivilligt arbejde kan indgå som en del af det moderne velfærdssamfund, men det frivillige arbejde må aldrig erstatte den professionelle hjælp. Det er og skal altid være et samfundsansvar at sikre grundlaget for de borgere, der har behov for hjælp og støtte. Frivilligt arbejde er et supplement, som ikke må erstatte det fagprofessionelle arbejde, der er fastslået i lovgivningen.

Frivillige skal være forsikret, uden udgift for den enkelte. 

Den kollektive trafik er vigtig for ældre medborgere. Faglige Seniorerønsker en velfungerende kollektiv trafik med regelmæssige forbindelser. Der skal være ensartede takster i hele landet til priser, alle kan betale. Pensionistkort og flextrafik skal kunne bruges af pensionister hele døgnet.

 Således vedtaget den 26. oktober 2016 på Faglige Seniorers kongres

}
}