Menu

Tjenestemandspension

Tjenestemandspensionen er opdelt i 3 elementer:

  • Egenpension,
  • Ægtefællepension og
  • Børnepension.

TjenestemandspensionEgenpension

Egenpension beregnes efter skalatrin på fratrædelsestidspunktet og optjent pensionsalder.

Pensionsalderen regnes fra tidspunktet for ansættelse med ret til tjenestemandspension, dog tidligst fra det 25. år.

Pensionsalderen kan højst blive 37 år.

Pensionen beregnes med forskellige procenter af den pensionsgivende løn alt efter antal pensionsår. Maksimalt kan det løbe op i 57 %.

Førtidspensionering kan finde sted fra det fyldte 60. år, dog tidligst efter mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse. Der sker i så fald et førtidspensionsfradrag i pensionen. Dette fradrag er livsvarigt. Fradraget er som anført i tabellen nederst på siden.

Ved afgang før folkepensionsalderen gives det såkaldte 67/65-års tillæg. Det beregnes ud fra den opnåede pensionsalder og falder væk, når retten til folkepension indtræder. Er man født efter 1. juli 1944 og går på pension som 60/61 årig, nedsættes pensionen med 50 % af tillægget.

Egenpensionen indeholder mulighed for svagelighedspension, kvalificeret svagelighedspension samt pension ved tilskadekomst i tjenesten.

Ægtefællepension

Ægtefællepension kan kun udbetales, hvis der er indgået ægteskab eller registreret partnerskab.

Betingelser:

Ægteskabet/partnerskabet skal være indgået før, afdøde fyldte 65 år. Ægteskabet skal være indgået før, afdøde var fratrådt med ret til egenpension. Ægteskabet skal være indgået mindst 3 måneder før dødsfaldet. Ægtefællepension udgør 71 % af egenpension.

Der kan ske fradrag i ægtefællepensionen ved stor aldersforskel.

Børnepensionstillæg 

Børnepensionstillæg udbetales til en pensioneret tjenestemands børn under 21 år.

Hvis tjenestemanden er afgået ved døden, har børn under 21 år ret til børnepension.

Såfremt børnene er forældreløse, udbetales dobbelt børnepension.

I tvivlstilfælde kan du få vejledning hos din faglige organisation.

 

}
}