Menu

Opsat pension

Udskyd din folkepension - og få højere pension senere

Du har mulighed for at få en højere pension, hvis du venter med at få folkepensionen udbetalt. Også hvis du er begyndt at modtage folkepension, kan du opsætte den og senere genindtræde med en højere folkepension. I opsætningsperioden optjener du en venteprocent, der forhøjes jo længere tid folkepensionen opsættes, og jo ældre du er ved overgangen til folkepension.

Betingelser

Udbetaling Danmark skal anmodes om opsætning af folkepensionen. Det er en forudsætning, at der er ansøgt om folkepension, (dette kan gøres samtidig).

Der er et krav om, at du er i beskæftigelse for at kunne optjene venteprocent og retten til forhøjet folkepension.  I opsætningsperioden skal du have indtægt ved personligt arbejde i mindst 750 timer i hvert kalenderår.

Man kan højst optjene venteprocent i 10 år. Er beskæftigelseskravet ikke opfyldt for et kalenderår, kan der ikke optjenes tillæg for denne periode. I stedet udbetales et engangsbeløb, der svarer til den folkepension, der ville være udbetalt, hvis den ikke var opsat.

Venteprocenten

Når man vælger at overgå til folkepension udregnes venteprocenten, og folkepensionen forhøjes med denne procentdel i resten af pensionistens levetid. Venteprocenten opgøres som forholdet mellem det antal måneder folkepensionen har været opsat, og den gennemsnitlige middellevetid for mænd og kvinder i den pågældende tilbagetrækningsalder.

Middellevetiderne offentliggøres hvert år af Socialministeriet. Ventetillægget er skattepligtigt, ligesom de øvrige pensionsydelser.

Ovenstående er kun de enkle regler. Ligeledes ændrer middellevealderen sig med årene. Det kan være vanskeligt at regne ud, om du er bedst tjent med at få udbetalt din folkepension frem for at udskyde den. Du skal have en ret høj arbejdsindtægt og dermed en lille eller ingen folkepension før, det kan betale sig at udskyde den.

Spørg borger.dk (udskudt pension)
eller Udbetaling Danmark om de konkrete muligheder for dig.

-o-

}

Indtast dine egne tal:

}