Menu

Førtidspension og seniorførtidspension

Førtidspension og seniorførtidspension

Med førtidspensionsreformen i 2003 skete der en forenkling. Tidligere havde man fire forskellige former for førtidspension. Nu er der kun én type førtidspension.

På denne side beskriver vi hovedtrækkene i reglerne om førtidspension. Det vil altid være godt at søge rådgivning og vejledning i forbindelse med en eventuel førtidspensionssag. Det kan være vanskeligt selv at finde rundt i de mange regler og tilbud, der er på dette område.

Taksterne for pension efter de gamle regler kan du se i skemaet nedenfor.

Førtidspension efter loven fra 2003:

Alle mellem 18 år og folkepensionsalderen kan få tilkendt førtidspension, hvis de under ingen omstændigheder kan komme helt eller delvist i arbejde eller i uddannelse.

Personer mellem 18 og 39 år kan kun tilkendes førtidspension i helt særlige tilfælde. Det kræves, at det er helt åbenbart – og dokumenteret – at der overhovedet ikke er nogen arbejdsevne og uddannelsesmulighed.

Du har kun ret til førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat, og du ikke kan forsørge dig selv eller kan blive hjulpet til at blive helt eller delvist selvforsørgende.

Som udgangspunkt skal du via din kommune igennem et ressourceforløb, der skal afklare, om du kan få forbedret din arbejdsevne gennem aktivering, revalidering, behandling eller på anden måde, så du kan forsørge dig selv helt eller delvist ved almindeligt arbejde eller et fleksjob. Selv en ganske lille arbejdsevne på få timer ugentligt kan betyde afslag på førtidspension.

Ressourceforløb:

Formålet med et ressourceforløb er som nævnt at hjælpe den enkelte i arbejde eller uddannelse. Samtidig skal et ressourceforløb afklare, om der er nogen arbejds- og uddannelsesevne i behold.

Et ressourceforløb kan bestå af mange forskellige tilbud. Det kan f.eks. være beskæftigelsestilbud, sundhedsmæssige- og sociale tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs.

undefinedAlle får en koordinerende sagsbehandler, som er en gennemgående person under forløbet og som er den, der er ansvarlig for at samordne og varetage den enkeltes interesser på tværs af de forskellige lovområder.

Et ressourceforløb kan vare fra 1 til 5 år. Det er muligt at få tilbudt flere ressourceforløb. Under forløbet får man en ressourceforløbsydelse på samme niveau som ens hidtidige ydelse, f.eks. kontanthjælp.

Under ressourceforløbet har man ret til ferie og ret til at tage til udlandet i ferien.

Kun hvis det er helt åbenlyst at, du ikke har nogen arbejdsevne i behold, kan du umiddelbart – uden et ressourceforløb – få tilkendt førtidspension.

Tilkendelse af førtidspension:

Det er din kommune, der træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension.

Det sker på grundlag af en rehabiliteringsplan. Denne plan skal dokumentere, at alle muligheder i forhold til beskæftigelse og uddannelse er udtømt.

Afgørelsen skal træffes senest 3 måneder efter, sagen er overgået til reglerne om førtidspension. Der kan også træffes afgørelse om, at sagen skal genoptages på et givet tidspunkt.

Seniorførtidspension

Personer med højst 5 år til folkepensionsalderen og med aktuel og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet har mulighed for at ansøge kommunen om seniorførtidspension.

Betingelserne for seniorførtidspension:

Din arbejdsevne skal være nedsat, så du ikke kan forsørge dig selv ved et almindeligt arbejde eller et fleksjob.

Kommunen kan anmode om dokumentation for din helbredstilstand, men der vil ikke blive iværksat ressourceforløb for at fremme arbejdsevnen.

Der skal være 5 år eller kortere tid til, du når din folkepensionsalder.

Du skal have en aktuel og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet dvs. mindst 20-25 års beskæftigelse.

Du skal indgive ansøgning om seniorførtidspension til din kommune, som skal afgøre sagen senest 6 måneder efter, de har modtaget din ansøgning.

Beregn førtidspension (nye regler) på borger.dk

Beregn førtidspension (gamle regler) på borger.dk

Klageadgang:

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om førtidspension eller seniorførtidspension, skal du klage til kommunen inden 4 uger.

Afgørelsen skal så genvurderes af kommunen ligeledes inden 4 uger efter, klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvad får man pr. måned i førtidspension i 2015:

Enlige: 17.925
heraf udgør pensionstillægget 4.909kr.

Andre:
15.236 kr. heraf udgør pensionstillægget 4.219 kr.

Bemærk: Beløbene er skattepligtige og til en vis grad afhængige af eventuel anden indtægt. Søg nærmere oplysninger herom hos www.borger.dk og Udbetaling Danmark.

Se flere oplysninger på borger.dk

}