Menu

Arbejdsmarkedspension - Pension fra dit job

Arbejdsmarkedspension har siden starten af 1990erne været en del af overens­komsten for næsten alle lønmodtagere. Formålet med arbejdsmarkedspension er at sikre alle lønmodtagerne mulighed for en god alderdom, hvor de ikke skal vende og dreje hver en øre.

Pensionbidraget er typisk på 12%, og ofte er det sådan, at to tredjedele af pensionsbidraget betales af arbejdsgiveren, og en tredjedel betales af dig.

Overenskomstaftalte pensionsordninger

De overenskomstaftalte pensionsordninger er de hyppigste og dækker medarbejdere indenfor et bestemt fag- eller erhvervsområde. Du kan ikke selv bestemme, om du vil være med i ordningen, da den er en del af ansættelsesforholdet.

Firmapensionsordninger

Firmapensionsordninger omfatter med­arbejderne på en bestemt virksomhed. Ordningen bygger på en aftale mellem arbejdsgiveren og de ansatte om, hvordan pensionsordningen skal sammensættes, og hvad den skal dække. 

Tjenestemandspension

Størrelsen på tjenestemandspension er afhængig af, hvilken stilling du har haft og hvor længe du har været ansat.

Hvad dækker en arbejdsmarkedspension

Din arbejdsmarkedspension giver dig en pension udover din folkepension og ATP.Arbejdsmarkedspensionen udbetales oftest som en livslang månedlig ydelse, fra du bliver pensioneret, og til du dør. Pensionen kan også udbetales som en ratepension, der udbetales over 10 til 25 år.

Det er ikke længere muligt at oprette en kapitalpension. Kapitalpension er er afløst af aldersopsparing/alderspension. Du kan ikke fratrække indbetalingerne til aldersopsparing i skat. Til gengæld er udbetalingen skattefri. Du kan i 2015 indbetale op til 28.600 kr. på en aldersopsparing. Størrelsen af din pension afhænger af, hvor meget og hvor længe der er indbetalt til ordningen.

Dit pensionsselskabs evne til at forrente din opsparing har også betydning, og nogle selskaber har en garanti for en mindste rente. Dit pensionsselskab skal én gang årligt informere dig om størrelsen og forrentningen af din pension.

Hvis du skifter arbejde og dermed eventuelt pensionsaftale, er det muligt at over­føre pensionsopsparingen til den nye pensionskasse, så din pensionsopsparing er samlet ét sted.

Det er dog altid en god ide at undersøge, hvad det koster at skifte pensionsselskab. Så få rådgivning inden du beslutter dig. Din arbejdsmarkedspension har ingen indflydelse på folkepensionens grundbeløb, men den har indflydelse på dit pensionstillæg og din personlige tillægsprocent. 

Hvis du bliver syg

De fleste arbejdsmarkedspensioner har en ordning, så man får udbetalt et engangsbeløb ved kritisk sygdom. Bliver du så syg, at du ikke kan komme i arbejde igen, kan din arbejdsmarkedspension komme til udbetaling, hvis din pensionskasse skønner, at du er berettiget til pension.

Pensionen vil oftest være af samme størrelse, som hvis du havde arbejdet til folkepensionsalderen.

Hvis du dør

Hvis du dør, inden du når pensionsalderen, har de fleste pensionsordninger en aftale om udbetaling at et engangsbeløb til nærmeste pårørende og en løbende pension til din ægtefælle og børn, dog højst til børnene er 24 år. 

Vær opmærksom på at indsætte din samlever som begunstiget i din pensionskasse, hvis du ønsker, at hun/han skal modtage pension efter dig.

Andre tilbud fra pensionskassen

Til pensionskasserne er også tit tilknyt­tet fordelagtige tilbud om forsikringer, indkøbs­ordninger, leje af ferieboliger m.m.

Se dine egne pensionsoplysninger på www.pensionsinfo.dk. Du kan også hente yderligere oplysninger hos dit pensionsselskab eller på www.borger.dk.

Se dine pensionsinfo

Yderligere oplysninger på borger.dk

}