Menu

Boligydelse når du bor i ejerbolig

Du kan søge boligydelse, hvis du er pensionist og ejer din egen bolig. Hvis du bor i lejebolig kan du ikke få boligydelse, men skal i stedet søge boligsikring. 

Boligydelse skal søges i Udbetaling Danmark og kan gives på forskellig vis til pensionister, der bor i såvel leje-, andels- som ejerboliger. 

Bemærk: Boligydelse gives som et lån i din ejendom! (Boligsikring gives som tilskud).

Boligydelse

Bemærk også: Hvis du er efterlønsmodtagere har du ikke mulighed for at søge boligydelse. I stedet er du henvist til at søge boligsikring.

 

Læs mere om boligsikring hér

Grundlaget for beregningen

Boligydelsen er afhængig af husstandens indkomst- og formueforhold, boligens størrelse og boligudgiftens størrelse.

Husstandens indkomst  

Alle indtægter i familien indgår, herunder skattepligtige beløb fra folkepensionen, med undtagelse af evt. indtægt fra den supplerende pensionsydelse (”ældre-checken”).

Også eventuelle hjemmeboende børns indtægter over 21.300 kr. indgår.

Husstandens formue

Er formuen under 797.600 kr. medregnes den ikke ved beregningen af boligydelse. Afkastet af formuen (renteindtægter) medregnes som indtægt ved beregning af husstandsindkomsten.

Ved en formue på mellem 797.600 kr. og 1.595.300 kr. medregnes 10 % i indkomstgrundlaget, og af formue. Herudover medregnes 20 % i indkomstgrundlaget. Formue ved friværdi i egen bolig medregnes.

Boligens størrelse

Boligydelse kan kun gives til et vist antal kvadratmeter. For en enlig kan der højst ydes boligydelse til 65 kvadratmeter, og til et ægtepar kan der højst ydes til 85 kvadratmeter.

For et ægtepar, der f.eks. bor i en bolig på 100 kvadratmeter, medregnes kun 85/100 af boligudgiften ved beregning­­en af boligydelsen.

Er man stærkt bevægelseshæmmet (eksempelvis kørestolsbruger), kan der ydes boligydelse til 10 kvadratmeter mere end de nævnte grænser.

Boligudgiftens størrelse

I leje- og andelsboliger tages udgangspunkt i den husleje, du betaler for boligen. Du får ikke støtte til det, du betaler ved siden af lejen,f.eks. varme- eller antennebidrag. Ved beregningen forhøjes boligudgiften dog med særlige beløb pr. kvadratmeter i følgende tilfælde:

  • du betaler for vandforbrug udover lejen
  • du har pligt til at vedligeholde boligen helt eller delvist
  • din bolig opvarmes udelukkende ved el eller gas
  • din bolig opvarmes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg (eksempelvis fjernvarme eller naturgas).

Bor du i ejerbolig (parcelhus eller ejerlejlighed), opgøres boligudgiften ud fra de udgifter, der er ved boligen. Der medregnes normalt 80 % af renteudgifter og afdrag på lån i boligen. Dertil kommer udgifterne til ejendomsskatter, ejendomsværdiskat, vej- og kloakbidrag og standardudgift til vedligeholdelse.

Eventuelle lejeindtægter fratrækkes i boligudgiften.

Der kan beregnes boligydelse til en boligudgift på højst 85.000 kr. årligt. (Dette beløb forhøjes dog, hvis der er børn i husstanden).

Har du fået anvist din bolig af kommunen, og boligen er en almen bolig eller en ældrebolig efter den tidligere ældreboliglov, er der dog ikke noget maksimum for den boligudgift, der indgår i beregningen.

Grænsebeløb

Du skal altid selv betale 11 % af din husstandsindkomst og altid mindst 16.000 kr. årligt inden, der kan beregnes boligydelse. Har du f.eks. en husstands-indkomst på 150.000 kr., skal du altså selv betale 11 % af 150.000 kr., dvs. 16.500 kr. inden beregning af boligydelse.

En enkelt husstand kan højst modtage 44.844 kr. pr. år i boligydelse. (Dette gælder dog ikke for de samme pensionister som nævnt sidst i foregående afsnit).

Boligydelse på under 3.288 kr. pr. år udbetales ikke.

Sådan beregnes din boligydelse i 2015

Din boligydelse i 2015 udgør forskellen mellem:

A)    75 % af din beregnede boligudgift (jfr. ovenfor) med et tillæg på 6.400 kr. årligt og

B)    22,5 % af din husstandsindkomst over 151.500 kr.

Hvis der er mere end 1 barn i husstanden, forhøjes denne grænse.

Udbetaling af boligydelse

Boligydelse er skattefri. Fra 1. december 2014 udbetales boligydelsen direkte til dit boligselskab, som så trækker den fra i din husleje. Boligselskabet giver automatisk Udbetaling Danmark besked, hvis din husleje ændrer sig.

Lejere:

Boligsikring til lejere gives som tilskud.

Ejere og andelshavere:

Hele beløbet ydes som lån.

For andelshavere skal pensionisten underskrive en gældserklæring for lånet. Lånet skal tilbagebetales ved flytning eller død.

De andelshavere, som inden den 1. juni 2008 harfået boligydelse med 40 % tilskud og 60 % lån, beholder denne beregningsmåde.

Ændringen rammer således alene nye ansøgere.

For ejere skal der tinglyses et pantebrev til sikkerhed for lån i boligen, og man skal underskrive en gældserklæring.

Der skal være dækning for lånet inden for den offentlige ejendomsvurdering.

Lånet skal tilbagebetales ved flytning eller død.

Renten på lånene er svarende til Nationalbankens diskonto pr. 1. oktober året før.

Nationalbankens diskonto pr. 1. oktober 2014 var 0,0 %.

Spørg hos Udbetaling Danmark

Som det fremgår af ovenstående, er reglerne for beregning af boligydelse afhængig af mange faktorer. Det kan være svært selv at vurdere, om du er berettiget til boligydelse, eller om din boligydelse er beregnet korrekt.

Vi har ovenfor gennemgået reglerne i hovedtræk. Vi vil anbefale, at du får Udbetaling Danmark til at vurdere dine muligheder for at modtage boligydelse.

Hos Udbetaling Danmark kan du også få en forklaring på, hvordan din boligydelse er beregnet.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over en afgørelse om boligydelse, skal du stile klagen til Ankestyrelsen og sende den enten digitalt eller som brev til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Du kan også ringe til Udbetaling Danmark, hvis du ikke har mulighed for at klage skriftligt.

Udbetaling Danmark skal have modtaget klagen senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Du kan beregne din boligydelse på borger.dk klik her:
Borger.dk

}