Menu

Ældrerådene

Det er fastsat ved lov, at alle kommuner i Danmark skal have et Ældreråd.

undefinedResultatet af Ældrerådsvalgene i 2009 blev, at der var 67 % valgdeltagelse til fremmødevalg og 52 % valgdeltagelse til brevvalg. Store stemmeprocenter giver et godt mandat i ryggen, når ældrerådene afgiver råd og indstillinger til kommunale politikere. Ældrerådene har til opgave at holde politikerne ajour med ældres behov og holdninger til den kommunale politik. Ved seneste kommunalvalg afholdt de fleste ældre- og seniorråd også valg. Valgprocessen er en god anledning til, at ældreråd, forvaltning og kommunalpolitikere i fællesskab løser en opgave.

Lov om Ældreråd

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven)

Lovbekendtgørelse nr 656 af 15/06/2011

Retssikkerhedslovens bestemmelser vedrørende Ældreråd:

Ældreråd
§ 30:

I hver kommune etableres mindst ét ældreråd. Ældrerådets medlemmer vælges ved direkte valg. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Stk. 2. Ældrerådet består af mindst 5 medlemmer, og for hvert medlem kan vælges en stedfortræder. Der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund i forbindelse med valg til ældreråd.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres, skal kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

§ 31: Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis Ældrerådet ønsker dette.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til ældrerådets medlemmer.

Stk. 4. Et medlem af Ældrerådet er ikke forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse, der tilkommer den pågældende efter stk. 3.

§ 32: Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes.

Stk. 2. Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til ældrerådet.

Stk. 3. Er der ikke 4 uger før valgdagen opstillet det nødvendige antal kandidater, kan kommunalbestyrelsen i samråd med det siddende ældreråd beslutte at aflyse afstemningen. Alle de opstillede kandidater er i så fald valgt.

§ 33: Socialministeren kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen give dispensation fra reglerne i §§ 30-32.

Læs desuden: 
Vejledning om ældreråd VEJ nr 40 af 11/05/2011

Om udbetaling af diæter

Læs § 16 i kommunestyrelsesloven Lovbekendtgørelse nr 1440 af 01/11/2010.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer til valgene. Faglige Seniorer bakker op om begge dele. Ønsker du at stille op til at blive valgt og også have Faglige Seniorers opbakning, er forudsætningen, at din lokale klub har sagt god for dig. Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver 4. år. Det vil gavne omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og kommer sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten. I flere og flere kommuner går man over til brevstemme eller elektronisk valg. Måske smart, men det betyder, at der er en lavere stemmeprocent. Faglige Seniorer ser også gerne, at det bliver muligt at listevalg bliver tilladt. Ældrerådsarbejde er også politik.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver mere udfarende og synlige.

Faglige Seniorer afholder en række kurser hvert år om Ældrerådsarbejde og stiller gerne op til debatarrangementer rundt om i landet.

}