Menu

Fremtidens hjemmehjælp – ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats

Lillian Knudsen var udpeget til Hjemmehjælpskommissionen

 

Faglige Seniorer siger Ja tak, men

Faglige Seniorer siger ”JA - tak, men. . . ” til Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger. Landsformand Lillian Knudsen begrunder ”Ja - tak” med, at anbefalingerne peger i den rigtige retning. --- Set i lyset af den demografiske udvikling, hvor gruppen af ældre bliver mere differentierede og hvor flere kan klare sig selv i en længere årrække, kan Faglige Seniorer tilslutte sig hovedlinjerne i Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger, siger Lillian Knudsen.

Når vi siger ”men” – er det fordi, der er langt frem til målet endnu og de næste trin er lige så vigtige, som det arbejde der nu er afsluttet, fortsætter Lillian Knudsen. Hun påpeger, at Folketinget nu må gennemføre de fornødne politiske justeringer og sikre, at lovgivningen og kommunernes implementering kommer til at udtrykke de positive forventninger vi har på baggrund af kommissionens anbefalinger. Det er også vigtigt, at hele øvelsen ikke ender op i, at legitimere besparelser der forringer vilkårene for de ældre medborgere.

Hjemmehjælpskommissionens opgave

Hjemmehjælpskommissionen har beskrevet de kommende års udfordringer i hjemmehjælpen, og har analyseret plejebehovet blandt fremtidens ældre i eget hjem, i lyset af generelt bedre sundhed, flere gode år samt det forhold at flere vil lide af kroniske sygdomme.

Hjemmehjælpskommissionen er kommet med anbefalinger til konkrete løsninger på de kommende udfordringer i hjemmehjælpen, bl.a. med henblik på øget forebyggende og rehabiliterende indsats, brug af velfærdsteknologi og digitale løsninger.

De ældres muligheder for at bevare selvbestemmelse over eget liv skal styrkes. Herudover har også opgaven med at forebygge ensomhed og tilgodese behovet for menneskelig kontakt været væsentlig.

Fokus på din rehabilitering

I hovedsigtet betyder anbefalingerne bl.a., at der bliver fokus på målet om hjælp til selvhjælp og rehabilitering, hvor udgangspunktet bliver taget i den enkelte borgers ønsker og funktionsevne. Kommunerne skal i den forebyggende indsats øge opmærksomheden på de socialt udsatte ældre. Der skal være bedre sammenhæng både inden for kommunen og på tværs af sektorer. Brugerne sættes i centrum for arbejdet med velfærdsteknologi indenfor hjemmehjælpsområdet, og kommunen skal finde andre løsninger, hvis borgeren ikke er tryg ved teknologien, eller den ikke fungere hensigtsmæssigt for borgeren. Også den frivillige indsats skal styrkes. Det sker f. eks. med dialog og inddragelse af frivillige i indsatsen overfor ressourcesvage og ensomme ældre.

Retssikkerhed

Lillian Knudsen understreger, at det er nødvendigt at retssikkerheden sikres i det nye lovgrundlag, der skal tilvejebringe rehabiliteringen, og mener også at det er en vigtig forudsætning, at medarbejderne får de fornødne faglige kvalifikationer. Det vil kræve høj faglig kvalitet i de indsatser medarbejderne tilvejebringer, hvilket også bør kræves af private og ikke-offentlige leverandører. Når det drejer sig om alle former for digitalisering, er det vigtigt, at der sættes ind med offentlig støtte til at opnå de fornødne digitale færdigheder for ældre – i form af it-support, rådgivning og undervisning. Det havde vi gerne set stået stærkere i anbefalingerne, siger Lillian Knudsen og afslutter med at understrege, at det frivillige arbejde aldrig må erstatte professionelt arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

}
}