Menu

Varmetillæg

Vær opmærksom på, at varmetillæget er mindre end det var i 2015!

Hvis du får folkepension, eller hvis du er førtidspensionist, og din sag om førtidspension blev påbegyndt før den 1. januar 2003, kan du søge varmetillæg til at dække nogle af dine udgifter til varme.

Varmetillæg ydes uanset opvarmningsform, og uanset om man bor i leje-, andels- eller ejerbolig. Hjælpen beregnes ud fra et gennemsnit af de sidste 3 års dokumenterede varmeudgifter (husk derfor altid at gemme kvitteringer eller varmeregnskaber). Udgiften til opvarmning af vand indgår også i beregningerne.

Varmetillæg skal søges hos Udbetaling Danmark.

Hvis du har kollektiv varmeforsyning (f.eks. fra fjernvarmeværk) beregnes varmetillægget dog kun på grundlag af 90% af varmeregningen, idet fradraget på 10% dækker udgifter til drift og vedligeholdelse, som der ikke kan ydes varmetillæg til.

Hvis du får boligydelse, vil du blive kompenseret for dette fradrag ved et tillæg til din boligudgift ved beregningen af boligydelsen.

Hvis din kompensation i boligydelsen bliver større end det beløb, du ”mister” i varmetillæg, fradrages det overskydende beløb i dit varmetillæg.

Varmetillæg ydes som et personligt tillæg, men din formue spiller ingen rolle i forhold til beregningen af det varmetillæg du har krav på.

Hvordan beregnes varmetillæg:

Før der kan blive tale om beregning af varmetillæg, skal man som enlig selv betale de første 4.900 kr. pr. år og som ægtepar skal I selv betale de første 7.350 kr. pr. år. (Husk: Hvis du har fået tilkendt pension efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit varmetillæg beregnes som om, du er gift).

Beregn dit varmetillæg som enlig

Beregn dit varmetillæg som ægtepar

Varmetillægget nedtrappes i 3 intervaller:

  1. Der ydes varmetillæg med 75 % af dine udgifter mellem egenbetalingen (4.801/7.201 kr.) og op til 14.200 kr. pr. år.
  2. Der ydes varmetillæg med 50 % af dine udgifter mellem 14.201 kr. og op til 18.800 kr. pr. år.
  3. Der ydes varmetillæg med 25 % af dine udgifter mellem 18.801 kr. og op til 23.300 kr. pr. år.

Der ydes ingen varmetillæg til den del af udgifterne, der overstiger 23.300 kr. pr. år.

Varmetillægget kan højst udgøre 10.400 kr. årligt til en enlig og højst 8.562 kr. til gifte og samlevende pensionister.

Det beregnede varmetillæg afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12.

Klageadgang:

Hvis du vil klage over en afgørelse om varmetillæg, skal du stile klagen til Ankestyrelsen og sende den enten digitalt eller som brev til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Du kan også ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 61, hvis du ikke har mulighed for at klage skriftligt.

Udbetaling Danmark skal have modtaget klagen senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

}

Indtast dine egne tal:

- din varmeudgift det første år, der skal med i beregningen.
- din varmeudgift det andet år, der skal med i beregningen.
- din varmeudgift det tredje år, der skal med i beregningen.
- Din personlige tillægsprocent, som oplyst af kommunen.
}

 

}