Menu

Retssikkerhed

Det kan være forbundet med ængstelse og usikkerhed at have en sag til behandling hos det offentlige.

Husk at skrive en huskeliste

Det er derfor vigtigt, at du forbereder dig godt, inden du henvender dig, og at du kender dine rettigheder. Skriv f.eks. en huskeliste med stikord inden du går til en samtale. Bed om en kvittering på at du har afleveret en eventuel ansøgning, så du sikrer dig, at din ansøgning bliver registreret som modtaget.

Få også altid navnet på den person du taler med – både ved personlige og telefoniske henvendelser, da det er lettere at få klarlagt eventuelle misforståelser, når du kan henvise til, hvem du har talt med.

Bisidder

Du har ret til at tage en anden person med – en bisidder – når du skal til møde i kommunen / forvaltningen.

Det kan være en god ide at have en person med (f.eks. et familiemedlem, en god ven eller en kollega), som kan støtte og bistå dig. Du kan bede bisidderen tage notater om væsentlige oplysninger og om aftaler for at sikre dig, at du bagefter har alle vigtige informationer fra mødet. Det giver dig også mulighed for efterfølgende at drøfte forløbet af mødet, og de oplysninger du fik, med bisidderen.

Der findes også private organisationer, der kan være behjælpelig med en bisidder. Nogle af disse tager betaling for hjælpen.

Søg i lokalaviserne eller spørg eventuelt på biblioteket, om der findes en bisidderhjælp i dit lokalområde

Aktindsigt

Når du har en sag eller journal hos det offentlige (f.eks. socialforvaltning, læge, hospital eller andre offentlige instanser), har du ret til aktindsigt.

Aktindsigt vil sige ret til at se og få kopier af de akter, journaler, breve, erklæringer, notater og beregninger, som ligger i din sag, og som handler om dig. Det giver dig mulighed for bedre at følge med i din sag og kontrollere om de oplysninger, som kommunen ligger inde med, er korrekte. Ligeledes kan du se, om der i sagen/journalen eventuelt mangler nogle relevante oplysninger.

Hvis akterne er svære at læse på grund af, at de er skrevet på fagsprog, har du ret til at få oversat fagsproget til almindeligt dansk ved en gennemgang af akterne med en fagperson.

Når du anmoder om aktindsigt, skal du have akterne indenfor 7 arbejdsdage, dvs. 9 kalenderdage. Såfremt myndigheden ikke kan nå at give aktindsigt indenfor de 10 dage, skal du have en begrundelse samt oplysning om, hvornår du kan forvente at få akterne.

Sygejournal

Hvis du har internetadgang, kan du på www.sundhed.dk få adgang til din elektroniske sygehusjournal.

Se sygejournal på sundhed.dk

Klageadgang:

Hvis du har fået afslag på en ansøgning eller er utilfreds med en afgørelse, har du som hovedregel ret til at klage/anke. Kommunen skal skriftligt begrunde et afslag og samtidig vejlede dig om dine klagemuligheder. Det er altid klogest at klage skriftligt. Kommunen har pligt til at hjælpe dig med klagen.

Klagefristen skal fremgå af klagevejledningen. Den er som hovedregel 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen. Det er meget vigtigt at overholde denne tidsfrist. Kan du ikke nå at formulere din klage indenfor tidsfristen, så send en foreløbig klage og skriv at du efterfølgende vil uddybe klagen.

Klagen skal sendes til den myndighed, som har truffet afgørelsen, med mindre andet er anført i klagevejledningen. Der er ingen formkrav til klagen, men du skal huske at påføre dato på klageskrivelsen og tage en kopi til dig selv.

Patientombud

Ønsker du at klage over sundhedsfaglig behandling eller tilsidesættelse af dine rettigheder som patient, skal du henvende dig til Patientombuddet (tidligere Patientklagenævnet).

Du skal klage senest 2 år efter, du har opdaget, at der er begået fejl. Hvis din klage også omfatter et erstatningskrav, skal dette sendes til Patientforsikringen.

Du kan læse mere herom på www.patientombuddet.dk og www.patienterstatningen.dk hvor du også finder et klageskema.

Læs mere på patientombuddet.dk

Læs mere på patienterstatningen.dk

}