Menu

 Boligstøtte

Boligstøtte omfatter boligydelse, boligsikring og lån til betaling af beboerindskud.

Har du fået tilkendt folkepension eller førtidspension efter gammel ordning, dvs. førBoligydelse, Boligstøtte og Boliglån 01.01.2003, kaldes boligstøtten boligydelse og hvis du ikke har fået tilkendt pension eller din førtidspension er blevet tilkendt efter 01.01.2003 kaldes boligstøtten boligsikring.

Den afgørende forskel mellem boligydelse og boligsikring er at boligydelse ydes efter mere gunstige regler end boligsikring. Det fremgår af de følgende afsnit.

Boligstøtte

Boligstøtte kan søges af alle til lejebolig. Boligstøtte til andels- og ejerbolig ydes kun til husstande, der modtager folkepension, førtidspension, invaliditetsydelse, eller hvis du eller din ægtefælle er stærkt bevægelseshæmmet.

Boligstøtte til lejere ydes som tilskud. Boligtilskud til ejerboliger ydes som lån. Boligstøtte til andelsboliger ydes efter 01.06.2008 kun som lån.

Prøv at beregn din evt. boligstøtte (borger.dk)

 

Boligydelse

Er du folkepensionist eller har fået tilkendt førtidspension før 2003 har du mulighed for at søge boligydelse.

Du skal selv søge Boligydelse digitalt i Udbetaling Danmark. Du finder ansøgningsskemaet på www.borger.dk.   Du kan evt. ansøge om at blive fritaget for at søge digitalt.

Boligydelse kan gives til leje-, andels- og ejerboliger.

Er du lejer får du boligydelse som tilskud. Er du andelshaver eller ejer får du boligydelse som lån.

Boligydelse ydes fra den første i måneden efter du har indgivet ansøgningen. Boligydelsen udbetales forud og er skattefri.

Boligydelsen udbetales den første hverdag i måneden.

Grundlaget for beregningen

Boligydelsen er afhængig af husstandens indkomst- og formueforhold, boligens størrelse og boligudgiftens størrelse.

Husstandens indkomst og formue

Alle dine og din husstands indtægter medregnes, herunder skattepligtige beløb fra folkepensionen, med undtagelse af evt. indtægt fra den supplerende pensionsydelse (ældrechecken”).

 Også eventuelle hjemmeboende børns indtægter over kr. 21.600 indgår. Er formuen under kr. 808.800 medregnes den ikke ved beregning af boligydelse. Afkastet af formuen (renter) medregnes som indtægt ved beregning af husstandsindkomsten.

Ved en formue på mellem 808.800 og 1.617.600 medregnes 10 % i indkomstgrundlaget og af formue herudover medregnes 20% i indkomstgrundlaget.

Formue ved friværdi i egen bolig medregnes.

Boligens størrelse

Der kan kun gives boligsikring til et vist antal kvadratmeter. Er du enlig kan du højst få boligydelse til 65 kvadratmeter og er du gift kan der højst ydes til 85 kvadratmeter.

Et ægtepar, der f.eks. bor i en bolig på 100 kvadratmeter, medregnes kun 85/100 af boligudgiften ved beregningen af boligydelsen.

Er du stærkt bevægelseshæmmet (f.eks. kørestolsbruger) kan der ydes boligydelse til 10 kvadratmeter mere end de nævnte grænser.

Boligudgiftens størrelse

I leje- og andelsboliger tages udgangspunkt i den husleje, du betaler for boligen. Du får ikke støtte til det, du betaler ved siden af lejen, f.eks. varme- eller antennebidrag. Ved beregningen forhøjes boligudgiften dog med særlige beløb pr. kvadratmeter i følgende tilfælde: 

  • Du betaler for vandforbrug ud over lejen
  • Du har pligt til at vedligeholde boligen helt eller delvist
  • Din bolig opvarmes udelukkende ved el eller gas
  • Din bolig opvarmes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg (f.eks. fjernvarme eller naturgas)

Bor du i ejerbolig (parcelhus eller ejerlejlighed), opgøres boligudgiften ud fra de udgifter, der er ved boligen. Der medregnes normalt 80% af renteudgifter og afdrag på lån i boligen. Dertil kommer udgifterne til ejendomsskatter, ejendomsværdiskab, vej- og kloakbidrag og standardudgifter til vedligeholdelse.

Eventuelle lejeindtægter fratrækkes i boligudgiften.

Der kan beregnes boligydelse til en boligudgift på højst kr. 86.200 årligt.

Hvis du har børn i din husstand forhøjes dette beløb med 5% pr. barn, dog max. 20%

Hvis du eller en i den husstand er stærkt bevægelseshæmmet forhøjes beløbet med 50%

Det samme gælder hvis du eller en i din husstand modtager døgnhjælp (borgerstyret personlig assistance).

Har du fået anvist din bolig af kommunen og boligen er en almen bolig eller en ældrebolig efter den tidligere ældreboliglov, er der dog ikke noget maksimum for den boligudgift, der indgår i beregningen.

Grænsebeløb

Du skal altid selv betale 11% af din husstandsindkomst og altid mindst kr. 16.200 årligt inden, der kan beregnes boligydelse. Har du f.eks. en hustandsindkomst på kr. 150.000, skal du selv betale 11% af 150.000, dvs. kr. 16.500 inden beregning af boligydelse.

Du kan til din husstand højst modtage kr. 45.480 pr. år i boligydelse. (dette gælder dog ikke for de sammen pensionister, som er nævnt sidst i foregående afsnit).

Boligydelse på under kr. 3.336 pr. år udbetales ikke.

Sådan beregnes din boligydelse i 2016

Din boligydelse i 2016 udgør forskellen mellem:

  1. 75% af din beregnede boligudgift (jfr. Overfor) med et tillæg på kr. 6.500 årligt og

  2. 22,5% af den husstandsindkomst over kr. 153.600

Hvis der er mere end et barn i husstanden, forhøjes denne grænse.

Udbetaling af boligydelse

Udbetaling af boligydelse sker ofte direkte til boligselskabet, som så trækker den fra i den husleje. Boligselskabet giver automatisk Udbetaling Danmark besked, hvis din husleje ændrer sig.

Boligydelse til andelshavere og ejere udbetales direkte til pensionisten.

Lejere

Boligydelse til lejere gives som tilskud.

Ejere og andelshavere

Hele beløbet ydes som lån.

For andelshavere skal du som pensionist underskrive en gældserklæring for lånet. Lånet skal tilbagebetales ved flytning og død.

De andelshavere, som inden 1. juni 2008 har fået boligydelse med 40% tilskud og 60% løn, beholder denne beregningsmåde.

Ændringen rammer således alene nye ansøgere.

Er du ejer skal der tinglyses et pantebrev til sikkerhed for lån i den bolig og du skal underskrive en gældserklæring.

Lånet skal tilbagebetales ved flytning eller død.

Renten på lånene er svarende til Nationalbankens diskonto pr. 1. oktober året før.

Nationalbankens diskonto pr. 1. oktober 2015 var 0,0%

Spørg hos Udbetaling Danmark

Som det fremgår af overstående, er reglerne for beregning af boligydelse afhængig af mange faktorer. Det kan være svært selv at vurdere, om du er berettiget til boligydelse, eller om din boligydelse er beregnet korrekt.

Vi har overfor gennemgået reglerne i hovedtræk. Vi vil anbefale, at du får Udbetaling Danmark til at vurdere dine muligheder for at modtage boligydelse.

Hos Udbetaling Danamark kan du også få en forklaring på, hvordan din boligydelse er beregnet.

Boligselskabernes landsforening har udgivet en pjece ” boligstøtten”

Klageadgang

Hvis du vil klage over en afgørelse om boligydelse skal du sende klagen enten digitalt eller som brev til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Du kan også ringe til Udbetaling Danmark på tlf. 70 11 12 13, hvis du ikke har mulighed for at klage skriftligt. Udbetaling Danmark skal have modtaget klagen senest fire uger efter, du har modtaget afgørelse.

Hvis udbetaling Danmark fastholder afgørelsen, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen 

 

}